Chryslers genanvendelse af udrangerede køretøjer

Efter et langt (arbejds)liv tages din Chrysler tilbage. Her kan du læse, hvordan genanvendelsen af udrangerede køretøjer er tilrettelagt for Chrysler køretøjer.


Lovbestemmelse om udrangerede køretøjer

Med medlemsstaternes udmøntning af EU-direktiv 2000/53/EF om indsamling af udrangerede køretøjer er der inden for EU skabt en fælles retslig ramme for miljøvenlig bortskaffelse af udrangerede køretøjer under hensyntagen til princippet om producentens produktansvar.


Indsamling og skrotningsattest

Siden ELV-loven trådte i kraft, har du som kunde (sidste indehaver af køretøjet) haft mulighed for at levere din gamle bil tilbage til producenten. Et udrangeret køretøj skal i den forbindelse opfylde følgende betingelser:

For at afmelde et udrangeret køretøj skal du bruge en såkaldt skrotningsattest. Attesten bekræfter, at køretøjet er blevet bortskaffet korrekt. Kun certificerede demonteringsvirksomheder, certificerede og autoriserede modtagelsessteder eller indsamlingssteder, som producenten har udpeget, kan udstede denne skrotningsattest.

For at gøre det lettere for dig at bortskaffe et udrangeret køretøj har Chrysler et omfattende net af indsamlingssteder, som tager din gamle Chrysler tilbage uden beregning.

Vores kontraktligt forpligtede demonteringsvirksomheder er certificeret af sagkyndige iht. forordningen om udrangerede køretøjer og opfylder alle lovmæssige krav. Desuden fører vi tilsyn med dem og auditerer opfyldelsen af vores kvalitetskriterier.


Hvad sker der efter indsamlingen

Først tørlægges køretøjet som foreskrevet, idet samtlige flydende drivmidler i køretøjet (fx olie og bremsevæske) fjernes og genvindes.

Derefter demonteres genanvendelige dele samt materiale, der kan genbruges. Materiale, der kan genbruges, fx glas, dæk, store plasticdele etc., indgår i særlige genvindingsprocesser.

Restkarrosseriet findeles, opdeles i de forskellige fraktioner og tilføres derefter så vidt muligt materialekredsløbet igen.